Hej arbetsgivare! Hallå elev?

Elever får inte utlovad praktik.

46.000 personer pluggar på Sveriges 1.845 yrkeshögskolor.Syftet med yrkeshögskolorna är att ge eleverna en välbehövlig knuff in i arbetslivet. Därför är det bestämt att minst en fjärdedel av utbildningen ska bestå av arbetslivspraktik. Eller lärande i arbete (LIA), som byråkraterna har valt att kalla det.

Det betyder att karriären börjar redan i skolan. Och göra sig beredd redan där.

Liaplats är en rättighet för de som studerar på yrkeshögskolan, ändå är det många som inte får denna rättighet tillgodosedd.2

Hur ska eleven hitta en bra praktikplats? Och hur ska eleven hitta rätt arbetsgivare? Finns arbetsgivaren på rätt ort? Och sammanfaller arbetsgivarens och elevens behov samtidigt?

Arbetsgivare hittar inte rätt arbetskraft.

Alla arbetsgivare vill ha den bästa arbetskraften utifrån de egna, specifika kraven. Praktikplatsen fungerar därför som fingallring och provanställning, vid rätt tidpunkt.

Skolor brister i sitt ansvar.

I Utbildningsdepartementets rapport, En stärkt yrkeshögskola, framgår att det vilar ett tungt ansvar på skolan att ordna liaplatser åt sina YH-studenter.

Det bekräftas i en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan, där man konstaterar att skolan har svårt att skaffa tillräckligt många liaplatser.3

Samhället får betala.

Ytterst handlar det om arbetslöshet och vilka konsekvenser den har för samhället. Arbetslösheten kostar samhället cirka 165 miljarder kronor varje år.4 Det är pengar som skulle komma till stor nytta för välfärd och pensioner.

Roten till problemet finns i skolan.

Det svenska skolsystemet presterar inte som förväntat. Det har tappat i PISA-rankningen sedan år 2000.5 Problemet är komplext. Det finns på alla nivåer. Och vi vet att brister i de unga åldersgrupperna får efterverkningar på de äldre.

Hem & Skolas utmaning.

Kan vi minska glappet mellan tillgång och efterfrågan på ung arbetskraft? Kan vi hjälpa arbetsgivare och elever hitta varandra mer effektivt så att det leder till att fler unga kommer i arbete?

Hjälp oss

Källor.

1 Myndigheten för yrkeshögskolan (2015).
2 Utbildningsdepartementet: En stärkt yrkeshögskola (Ds. 2015:41).
3  Myndigheten för yrkeshögskolan: Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning..
4 Skandia Utanförskapets pris.
5 Skolverket: Vanliga frågor om PISA.

Läs mer.

Yrkeshögskolan.
Regeringen, kunskapslyftet och yrkeshögskolan (2015)